Lovci v osnovnih šolah – satansko

Lovci v osnovnih šolah – satansko

V mnoge osnovne šole v Sloveniji prihajajo lovci, ki učencem v okviru šolskega programa predstavijo lov.

Mnogi menijo, da je lov kulturna dobrina ali varovanje narave. Vendar je takšna označba lova napačna. Kajti ali je lahko del kulture ubijanje živih bitij, ali je lahko del kulture v Sloveniji ubijanje živali, bitij, ki čutijo, občutijo tako kot človek, ki imajo svoje družine, svoje socialne strukture, ki rade živijo tako kot človek in ki imajo pravico do življenja tako kot človek. Lov je dejavnost, ki povzroča trpljenje oz. mučenje živali in drugih živih bitij. Mnoge znanstvene raziskave kažejo, da lov škoduje naravi in namerno ruši ekološko ravnovesje v gozdovih. Zato je nepotreben in škodljiv za celotno družbo. Lov je nemoralen in v nasprotju s slovensko ustavo

Otroci po slovenski ustavi in družinskem zakoniku uživajo posebno varstvo in skrb, zagotavlja se jim tudi varstvo pred izkoriščanjem in zlorabljanjem. Starši in drugi morajo skrbeti za korist otrok.

Po družinskem zakoniku morajo državni organi, izvajalci javnih služb, nosilci javnih pooblastil, organi lokalnih skupnosti ter druge fizične in pravne osebe v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka. To zato velja tudi za javne osnovne šole. Zato je v osnovni šoli dopustno otrokom nuditi samo takšne vsebine, ki so v otrokovo korist in so seveda v skladu z ustavo in zakonom. Seveda so v otrokovo korist lahko samo takšne vsebine, ki s svojo pozitivno naravnostjo, torej med drugim z naravnanostjo k spoštovanju življenja, torej ne k ubijanju ali povzročanju trpljenja oz. mučenja živih bitij, pozitivno vplivajo na otrokovo duševnost in njegov nadaljnji psihofizični razvoj. V skladu s tem so mnogi cilji vzgoje in izobraževanja, ki jih določata Zakon organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli.

Ti cilji med drugim so:
– zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij.

Pouk učencev o lovu, torej o dejavnosti, ki prinaša v naravo in družbo trpljenje oz. mučenje in ubijanje živih bitij, ne more voditi k optimalnemu razvoju otroka oz. njegovega skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja, kar je eden izmed ciljev vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli ali k medsebojni strpnosti, obči kulturi, niti ne k odgovornemu odnosu do naravnega okolja, kar vse so cilji vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli. Pouk o mučenju in ubijanju živih bitij, npr. simbolno preko puške, ki je orodje uničevanja in ubijanja in ki jo pri predstavitvi lova mnogokrat imajo lahko v rokah otroci, na duševnost otrok ne more vplivati pozitivno oz. ni v korist otrok. To pa je v nasprotju s temeljnimi cilji vzgoje in je lahko stopnica k nasilju v prihodnje. V korist otrok pa morajo, kot že navedeno, delovati vsi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja otroka.

Od uboja živali do uboja ljudi je samo mali korak, je pred mnogimi leti dejal Lev Tolstoj. Torej, uboj živali pri lovu lahko vodi do ubijanja ljudi.

Na osnovnih šolah v Sloveniji oz. drugih institucijah, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok, je treba prepovedati predstavitve lova, ki jih izvajajo lovci ali kdo drug.

Print Friendly, PDF & Email