Predlog za inšpekcijski nadzor glede ravnanja Agencije RS za okolje

Upravna inšpekcija
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si

 8.6.2021

Zadeva: predlog za inšpekcijski nadzor glede ravnanja Agencije RS za okolje

Spoštovani!

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je dne 7. 5. 2021 izdala »ustno odločbo za izjemni odvzem iz narave z odstrelom enega osebka vrste rjavi medved, katerega teža je ocenjena na 100 kg in se že dalj časa zadržuje na območju in v okolici zaselkov ter vasi Zavrh, Zagozd, Kal, Dole, Dobovica, Radgonica in Jelenja reber, vsi v občini Litija, kjer se odvzem tudi dovoli. Z ustno odločbo naslovni organ določa, da se obravnavani poseg izvrši takoj oziroma do vključno dne 21. 5. 2021, da sta izvajalca posega Lovska družina Dole pri Litiji in Intervencijska skupina, ter da se odvzem iz narave izvrši v skladu s predpisi, ki urejajo lov.« To izhaja iz uradnega zaznamka št. 35601-73/2021-1, ki ga je naredila mag. Urška Mavri. Ustna odločba je temeljila na strokovnem mnenju Marka Jonozoviča iz Skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja ljudi in premoženja po velikih zvereh, ki je po telefonu podal strokovno mnenje »o nujnosti odvzema iz narave z odstrelom enega (1) osebka vrste rjavi medved (Ursus arctos), z maso ocenjeno do 100 kg, ki se že dalj časa zadržuje v zaselkih in vaseh Zavrh, Zagozd, Kal, Dole, Dobovica, Radgonica in Jelenja reber, vsi v občini Litija, kjer si išče hrano. Vsi ostali ukrepi za odstranitev medveda z območja naselij so bili neuspešni. Po mnenju Intervencijske skupine obstaja verjetnost neposrednega srečanja človeka z medvedom in predlaga ukrep odvzema iz narave z odstrelom medveda z veljavnostjo do vključno dne 21. 5. 2021 na območju in v okolici prej navedenih naselij. Kot izvajalca odvzema predlaga, da se določita Lovska družina Dole pri Litiji in Intervencijska skupina.« Tudi to je razvidno iz že omenjenega uradnega zaznamka.

Po izdaji ustne odločbe je ARSO dne 11.5.2021 izdal tudi pisno odločbo v obliko dovoljenja za odstrel že omenjenega medveda kot »pisni odpravek« ustne odločbe. V tem upravnem postopku je ARSO pridobil tudi pisno strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 3410-10/2021-6 z dne 7.5.2021. To mnenje na prvi strani vsebuje zapis: »Na podlagi vašega uradnega zaznamka št. št. 35601-73/2021-1 ob izdaji ustne odločbe vam pošiljamo strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije.« ARSO je prejel navedeno mnenje 10.5.2021.

Menim, da je upravni postopek za izdajo dovoljenja za odstrel medveda potekal nezakonito, kar velja tudi za izdajo ustne in pisne odločbe, kar obrazlagam v nadaljevanju, kot sledi:

 1. ARSO bi v skladu z ZUP moral dati nevladnim organizacijam iz 137. člena ZON možnost sodelovanja v postopku izdaje ustne odločbe kot stranskim udeležencem, vendar jim te možnosti ni dal. Moral bi jih povabiti v postopek pred izdajo ustne odločbe in jim tako omogočiti sodelovanje. Kot je razvidno iz spisa, je pisno odločbo poslal samo Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice, vendar pa to ni več pomembno, saj bi društvo moralo imeti možnost sodelovanja še pred izdajo ustne odločbe. Podobno velja tudi za Lovsko družino Dole pri Litiji, ki jo je ARSO določil za izvedbo odstrela medveda in jih tako naložil obveznost odstrela. Ta lovska družina je tako dobila status stranke v postopku, vendar pa v postopku pred izdajo ustne odločbe ni imela možnosti sodelovanja. Gre za kršitev ZUP-a. Obrazložitev, zakaj ARSO ni dal možnosti sodelovanja nevladnim organizacijam pred izdajo ustne odločbe, ki se nahaja v pisni odločbi, ni pomembna, saj bi to moralo biti navedeno že v uradnem zaznamku, poleg tega pa niti vsebinsko ne drži.
 1. ARSO v obrazložitvi pisne odločbe navaja, da ZUP v tretjem odstavku 144. člen zaslišanja strank  v skrajšanem ugotovitvenem postopku ne predvideva. To ne drži. V tem odstavku je navedeno, da ni potrebno zaslišati stranke, kar je čisto nekaj drugega, kot trdi ARSO. Iz te določbe izhaja, da upravni organ lahko zasliši stranko, ni pa tega dolžan storiti. Na podlagi te izmišljotine ARSO ni dal možnosti sodelovanja nevladnim organizacijam v dotičnem postopku. 3. odst. 144 člena ZUP tako ne more biti pravna podlaga, da se nevladnim organizacijam ne omogoči sodelovanja v postopku. Poleg tega se sploh ne gre za zaslišanje stranke, temveč za sodelovanje nevladnih organizacij v postopku, zaslišanje stranke je namreč samo eno procesno dejanje v postopku.
 1. ARSO je ustno odločbo izdal na podlagi 211. člena ZUP, ker naj bi šlo za nujne ukrepe v javnem interesu. Nujni ukrepi po členu 144 ZUP so podani, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. Nič od tega v ustni odločbi ni dokazano, saj iz uradnega zaznamka izhaja samo naslednje: »Ker naslovni organ ocenjuje, da gre za nujen ukrep v javnem interesu, ki ga ni mogoče odlagati, ker obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje večje vrednosti in so dejstva, na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana.« V ustnem strokovnem mnenju sploh ni govora o premoženju večje vrednosti, glede nevarnosti za življenje in zdravje ljudi pa piše samo: »Po mnenju Intervencijske skupine obstaja verjetnost neposrednega srečanja človeka z medvedom.« To zadnje je samo splošna navedba brez kakršnih koli dokazov, niti ni govora, da bi sploh že prišlo do kakšnih srečanj med medvedom in ljudmi, niti ne na daleč, kaj šele bližje. Tako je dejstvo, da za izdajo ustne odločbe in za nujne ukrepe v javnem interesu ni bilo dejanske niti pravne podlage. Dejstvo, da se medved zadržuje na območju naselij, kjer si išče hrano, ne dokazuje niti nevarnost za življenje in zdravje ljudi niti premoženje večje vrednosti, tudi ne gre za to, da bi bila verjetno izkazana. Že samo dejstvo, da je medved dalj časa na tistem področju in da ni povzročil nobene škode, niti ni prišlo do nobenega srečanja z ljudmi, kar vse izhaja smiselno iz ustnega strokovnega mnenja, podanega pred izdajo ustne odločbe, kaže na to, da je šlo za miroljubnega in nenevarnega medveda. Jasno seveda je, da je lahko podlaga za odločbo samo strokovno mnenje, ki je bilo pridobljeno pred izdajo ustne odločbe in ne potem.
 1. ARSO se je v pisni odločbi oprl na pisno strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, ki ga je pridobil po izdani ustni odločbi in sicer dne 10.5.2021. To je huda kršitev ZUP, saj bi se moral opreti na strokovno mnenje, ki je bilo pridobljeno pred izdajo ustne odločbe. Samo to strokovno mnenje je relevantno, kajti to je bilo podlaga za izdano ustno odločbo in ne naknadno pridobljeno pisno strokovno mnenje. Naknadno pisno mnenje je nepomembno in ga ARSO ne bi smel vključiti v pisno odločbo. Trenutek izdaje ustne odločbe pomeni zaključek odločanja v tem upravnem postopku, pisna odločba ne more imeti nekih dejstev ali odločitev, ki so nastala ali bila sporočena organu po sprejemu in naznanitvi ustne odločbe.
 1. V skladu z 8. členom Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (uredba) bi ARSO moral pred izdajo ustne odločbe pridobiti tudi pisno stališče organizacije, pristojne za ohranjanje narave, ki bi moralo biti priloženo strokovnemu mnenju. Tega ARSO ni storil in ni pozval Marka Jonozoviča, da ga posreduje, Marko Jonozovič je bil namreč tisti, ki je po telefonu posredoval ustno strokovno mnenje glede odstrela. ARSO je torej kršil ZUP kot tudi omenjeno uredbo.
 1. Vsebina strokovnega mnenja je predpisana v 8. členu uredbe iz prejšnje točke. Iz uradnega zaznamka izhaja, da vsebina ustno posredovanega strokovnega mnenja ne ustreza določilom 8. člena uredbe. Večino tega, kar bi strokovno mnenje, ki ga je posredoval Marko Jonozovič, moralo imeti v smislu 8. člena, nima. ARSO bi moral zato takšno skrajno nepopolno strokovne mnenje zavrniti in ker tega ni storil, temveč se je nanj oprl, je hudo kršil ZUP. Tudi iz tega jasno izhaja, da dejstva, na katera se je v smislu 4. točke prvega odstavka 144. člena ZUP oprl ARSO, niso bila ugotovljena niti verjetno izkazana. To tudi pomeni, da ni šlo za nujne ukrepe v javnem interesu.
 1. Po uredbi mora strokovno mnenje pripraviti in posredovati ARSO Zavod Slovenije za gozdove. Iz uradnega zaznamka je razvidno, da zavod tega ni storil, temveč je to storil Marko Jonozovič iz Skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja ljudi in premoženja po velikih zvereh. To pa pomeni, da ARSO sploh ni razpolagal s pravim strokovnim mnenjem, kajti omenjena skupina ni Zavod Slovenije za gozdove. Tudi v tem primeru je ARSO kršil predpise.
 1. ARSO je pri izdaji upošteval ustno strokovno mnenje, kar je nepravilno, kajti po 8. členu uredbe je treba mnenje poslati. Tega pa seveda ni mogoče narediti po telefonu, kar je slučaj v tem postopku. Zato je tudi v tem pogledu ARSO kršil predpise.
 1. Jasno je, da se morata izreka ustne in pisne odločbe ujemati oz. biti identična, saj gre za eno samo odločbo, ki je sicer izdana v dveh različnih oblikah (ustni in pisni). Pri pregledu obeh odločb je zaznati, da se izrek pisne odločbe razlikuje od izreka ustne odločbe, kar je kršitev ZUP. Tako se točka 3 pisne odločbe razlikuje od izreka ustne odločbe, saj v tej krajevnih dimenzij, kot so navedene v točki 3 pisne odločbe, ni. Tudi točke 5 pisne odločbe v izreku ustne odločbe ni, kar velja tudi za točki 6 in 7. Torej, gre širitev odločanja po že zaključenem postopku na prvi stopnji, ki se je končal z izrekom ustne odločbe in njihovo naznanitvijo »strankam«.
 1. Na podlagi navedenega predlagam, da naslovni organ izvede inšpekcijski nadzor in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepa skladno s predpisi. Predlagam še, da me inšpekcija obvesti o svojih ugotovitvah in ukrepanju glede mojega predloga.
 1. Ob koncu bi dodal samo še to, da je medved po evropskih in slovenskih predpisih zavarovana živalska vrsta in da za posege v to vrsto veljajo zelo strogi kriteriji, ki so v osnovi predpisani že v Habitatni direktivi. Iz obravnavanega primera je razvidno, da ARSO vsega tega v postopku ne upošteva.

Vlado Began

______________

Inšpekcija je izvedla upravni nadzor in ugotovitve za ARSO so katastrofalne, saj je grobo kršil predpise. Več o inšpekcijem postopku je tukaj, komentar pa tukaj.

 

Print Friendly, PDF & Email